Ohutusnõuded tiirus

                                                                       MTÜ Elva Jahilaskeklubi
                                                                             Elva Jahilasketiir

                                           OHUTUSNÕUDED

                                                                                                                                                      Kinnitatud
                                                                                                                                                     01.11.2022

 1. Laskur peab täitma laskmist läbiviiva isiku käsklusi ning teadma ja järgima tulirelva ja laskemoona käsitsemise ohutusnõudeid, lasketiirus tulirelvadega tegutsemise ohutusreegleid ning sisekorraeeskirja.
 2. Tulirelva võib laadida, kui selleks on andnud käskluse laskmist läbiviiv isik või kohtunik või spordiala reeglite kohaselt.
 3. Laetud tulirelva on keelatud suunata väljapoole märkideala või väljapoole ohutut suunda.
 4. Laadimata tulirelva suunamine väljapoole märkideala või ohutut suunda on lubatud üksnes ohutusalas.
 5. Kategooriliselt on keelatud suunata (ka laadimata) relva inimeste ja loomade suunas!
 6. Kui laskealas viibivad inimesed, on keelatud tulirelva laadida. 
 7. Laskmist võib alustada pärast laskmist läbiviiva isiku käsklust või spordiala reeglite kohaselt.
 8. Laskmine tuleb lõpetada või katkestada pärast laskmist läbiviiva isiku, kohtuniku või kontrollija sellekohast käsklust.
 9. Pärast viimase lasu sooritamist või laskmist läbiviiva isiku, kohtuniku või kontrollija käsklust peab laskur tulirelva tühjaks laadima.
 10. Laskmisega mitteseotud objekti ilmumisel laskealale või muu ohu korral peab laskmist läbiviiv isik, kohtunik või kontrollija, kes ohtu esimesena märkab, viivitamata andma laskurile käskluse laskmine katkestada. Kui ohtu märkab esimesena laskur, katkestab ta laskmise viivitamata.
 11. Kui lasketiirus või selle ümbruses ilmneb laskmise ajal laskmisest põhjustatud oht, tuleb laskmine viivitamata lõpetada, kuni on ära langenud ohtu põhjustavad tingimused.
 12. Ajal, mil laskmist ei toimu, peab lasketiiru alal olev tulirelv olema kas tühjaks laetud, lahti murtud,  lahtise lukuga, tühja padrunipesaga või peab selle padrunipesas asuma turvalipp.
 13. Lasketiirus võib tulirelva laskmiseks ette valmistada või hooldada ainult selleks kohandatud ruumis või kohas, järgides lasketiiru reegleid ja laskmist läbiviiva isiku või kohtuniku korraldusi.
 14. Tulirelva ja laskemoona ei või jätta valveta.
 15. Lasketiirus vastutab tulirelva ja laskemoona eest laskur.
 16. Kohtuniku korralduse kohaselt võib laskur jätta tulirelva võistluse või treeningu ajal treeneri või laskmist läbiviiva isiku vahetu valve alla vastutavale hoiule.
 17. Harjutused, mille ajal laskemoona ei kasutata ja tulirelva ei laeta, võivad toimuda üksnes tulejoonel, ohutusalas või kohas, mis on selleks ette nähtud. Harjutuste läbiviimisel peab järgima lasketiiru või laskepaiga reegleid ja laskmist läbiviiva isiku või kohtuniku korraldusi.
 18. Peale laskeharjutuse sooritamist tuleb korrastada laskepositsioon.
 19. Kuulmekaitsmed on kohustuslikud (va. viburajal). Soovituslik on kasutada kaitseprille ja peakatet.
 20. Laskurit on keelatud laskeharjutuse ajal häirida (nt. lasketulemuste, varustuse vms. kommenteerimine võib mõjutada soorituse tulemust).
 21. Järjekorras ootavad laskurid ja pealtvaatajad peavad asuma selgelt tagapool laskurit ja tulejoont.
 22. Tõrkest tuleb viivitamatult teavitada laskeinstruktorit. Edasine relva käsitlemine ja kasutamine on lubatud ainult laskeinstruktori nõusolekul.
 23. Laskur võib kasutada ainult tehniliselt korras olevat relva.

ÕNNETUSE KORRAL KÕRVALDA OTSENE OHT, TEAVITA 112, ANNA ESMAABI!