Sisekorra eeskiri

                                                                            MTÜ ELVA JAHILASKEKLUBI 

                                                                                                                                                                          SISEKORRAEESKIRI

 

 1. Lasketiiru territooriumil lubatud viibida ainult lasketiiru omaniku või laskmise eest vastutava isiku loal. 
 2. Laskmist läbiviiva isikuta on laskmine lasketiirus keelatud. Laskmist läbiviivad isikud määrab laskmise eest vastutav isik. Laskmise eest vastutav isik: Andres Kõiva, tel 5027776
 3. Laskmist läbiviiv isik tutvustab laskuritele ja laskmise juures viibijatele allkirja vastu lasketiiru või laskepaiga ohutusnõudeid ja sisekorra eeskirja ning kontrollib, et laskurid ja laskmise juures viibijad täidavad ohutusnõudeid ja lasketiirus käitumise reegleid. 
 4. Laskur peab täitma laskmist läbiviiva isiku käsklusi ning teadma ja järgima tulirelva ja laskemoona käsitsemise ohutusnõudeid, lasketiirus tulirelvadega tegutsemise ohutusreegleid ning sisekorraeeskirja. 
 5. Enne laskeharjutuse algust peab laskur kinnitama oma allkirjaga, et kohustub järgima: Sisekorraeeskirja; Ohutusnõudeid; Relvaseadusest tulenevaid nõudeid tulirelvade ja laskemoonaga ümberkäimisele.
 6. Laskmist läbiviiv isik vastutab, et laskmise ajal täidetaks laskmise ohutus- ja muid nõudeid, ning lõpetab laskmise viivitamata või annab käsu laskmine lõpetada, kui ilmneb oht. 
 7. Laskevigastuse korral tagab laskmist läbiviiv isik kannatanule kiire meditsiiniabi osutamise ning teavitab juhtunust vastutavat isikut. 
 8. Lasketiirus on lubatud asuda tulejoonele ja sealt lahkuda ainult laskmist läbiviiva isiku loal. 
 9. Lasketiirus on keelatud viibida ja laskmisel osaleda alkoholijoobes, narkootiliste või psühhotroopsete ainete mõju all. 
 10. Kõrvalised isikud on kohustatud järgima ohutusnõudeid ja käesolevat sisekorraeeskirja. 
 11. Haavlirajal on lubatud laskmisel kasutada kuni 2,5mm läbimõõduga haavleid. 
 12. Ohuala, laskekohad, – suunad, – sektorid ja – distantsid on märgitud asendiplaanil. Ohuala on territooriumil tähistatud hoiatussiltidega. Laskmise ajal on inimeste viibimine ohualas keelatud.
 13. Lasketiiru territooriumil on keelatud lahtise tule tegemine, va. vastutava isiku loal selleks ette nähtud kohas.

 

LASKMISE EEST VASTUTAVAD ISIKUD

Ees- ja Perenimi Telefoninumber e-posti aadress

Andres Kõiva 5027776           andres@jahilaskmine.ee

Jaak Vahi 56488891 jaak.vahi@me.com

Tõnu Tammist 5111560           tonu@glasurgrupp.ee

Karl Peeter Ein 55698175 karlpeeter.ein@gmail.com

Marek Lillemäe 5043972 marek@arliten.com

Kinnitatud 20.juuni 2024